Skip to content

18.04-19.04 ON TARNEVÕIMALUSTES MUUDATUSED! VABANDAME!

Privaatsuspoliitika ja andmetöötluspõhimõtted

1. Mis on käesoleva andmetöötluspõhimõtete eesmärk?

1.1. Need isikuandmete töötlemise põhimõtted on avaldatud, andmaks teavet selle kohta, kuidas ettevõte AS Prike (edaspidi Prike) töötleb Teie isikuandmeid:

1.1.1. kui  sooritate ostu Prike E-poes, sh kui loote Prike E-poes konto;

1.1.2. kui Prikel on seadusest tulenev kohustus töödelda teie isikuandmeid;

1.1.3. kui osalete Prike kampaaniates, üritustel ja koolitustel;

1.1.4. kui suhtlete Prike sotsiaalmeediakontodega;

1.1.5. kui esitate Prikele päringu, kaebuse või muul põhjusel pöördute Prike poole;

1.1.6. kui külastate Prike veebilehte/E-poodi (küpsised);

1.2. Käesoleva andmetöötluspõhimõtete kohaselt võivad olla isikuteks, kelle isikuandmeid Prike töötleb, juriidilisest isikust kliendid või füüsilisest isikust kliendid, edaspidi kliendid.

2. Teave Prike, kui andmetöötleja, kohta

2.1 Ettevõte AS  Prike  (registrikood 10310368, aadress Peterburi mnt 92g Tallinn, 11415 Eesti, e-post [email protected]) on teie isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmete kaitse eest vastutav isik Prikes on Kelly Kuur, kellega on võimalik ühendust võtta käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud küsimustes e-posti [email protected] teel.

3. Mis on isikuandmed ja nende töötlemine?

3.1. Käesolevas andmetöötluspõhimõtetes mõeldakse isikuandmete all kõiksugust teavet, mida Prike Teie, kui füüsilise isiku, kohta kogub ja mida on võimalik kasutada Teie tuvastamiseks ning mida säilitatakse elektroonilisel või mis tahes muul viisil.

3.2. Isikuandmete hulka kuulub igat liiki teave, mille alusel on võimalik Teid otseselt või kaudselt tuvastada nt eesnimi, perekonnanimi, aadress, IP-aadress, e-posti aadress, telefoninumber, Teie fotodel, pangakaardi number jne.

3.3. Samuti hõlmavad isikuandmed Teie kohta avalikult kättesaadavat teavet, millele Prike pääseb ligi, kui võtate Prikega ühendust mis tahes sotsiaalmeediavõrgustiku kaudu või suheldes Prike sotsiaalmeediakontodega.

3.4. Käesoleva andmetöötluspõhimõtete kohaselt on isikuandmete töötlemine Teie isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

4. Isikuandmete töötlemise juhud

4.1. Alljärgnevad punktid 5-10 kirjeldavad olukordasid, millal Prike Teie isikuandmeid töötleb, milliseid isikuandmeid töötleb, millisel alusel, mis eesmärkidel ning kui kaua Prike neid isikuandmeid säilitab.

5. Isikuandmete töötlemine: Prike E-poes ostu sooritamisel

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

5.1. Prike E-poest kauba ostmisel külalisena (ostate kaupa mitte kasutaja konto kaudu sisenedes) töötleb Prike Teie isikuandmeid Teile kauba tarnimise ja arve väljastamise eesmärgil, mh teavitamaks Teid kauba tellimuse olekust ja kauba üleandmise vajadusest.

5.2. Juhul, kui loote E-poest kauba ostmiseks kasutajakonto töötleb Prike Teie isikuandmeid lisaks kauba tarnimise eesmärgile ka Teile allahindluste (nt sünnipäeval) pakkumise, toodetest ja üritustest teavitamise eesmärgil, milleks Prike loob Teile konto ja haldab seda.

5.3. Luues konto jagab Prike Teile vastava nõusoleku andmise korral e-kirja teel infot toodete ja ürituste kohta.

Isikuandmete liigid, mida töödeldakse:

5.4. Kauba tarnimiseks ja arve väljastamiseks töötleb Prike mh järgmisi Teie isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, makseinfo (pangakonto number, pangakaardi number), tarneviis, tellimuse number.

5.5. Kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks töötleb Prike lisaks eelnimetatule mh veel järgmisi Teie isikuandmeid: sünniaeg, autentimisandmed (nt konto parool), ostuajalugu (varem ostetud tooted, summad, ostu sooritamise kuupäev(ad), keeleseaded.

Isikuandmete säilitamise aeg:

5.6. E-poest külalisena kaupa ostes säilitab Prike kauba tarnimiseks ja arve väljastamiseks vajalikke isikuandmeid 3 (kolm) aastat arvates ostu sooritamisest.

5.7. Kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks säilitatakse isikuandmeid senikaua, kuni Te kontot kasutate.

Töötlemise alus:

5.8. Prike E-poest kauba ostmiseks ei ole kasutajakonto loomine kohustuslik. Kaupa võib osta ka külalisena. Külalisena esitatud isikuandmeid ei kasutata Teile konto loomiseks, vaid need on minimaalselt vajalikud isikuandmed, mida Prike vajab Teile kauba tarnimiseks ja arve väljastamiseks. Külalisena kaupa ostes küsitavate isikuandmete esitamata jätmisel ei ole Prikel võimalik Teile kaupa müüa.

5.9. Prike edastab Teile teavitusi Prike toodete ja ürituste kohta Teie antud nõusoleku alusel, mille saate alati tagasi võtta võttes Prikega ühendust käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil või vajutades loobumise nuppu iganädalases infokirjas.

6. Isikuandmete töötlemine: seadusest tuleneva kohustuse puhul

6.1. Prike võib nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas olete vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana. Teie vanust tõendavaid isikuandmeid küsitakse Eesti Vabariigi seaduste alusel, mis keelavad alkohoolsete jookide müümise alla 18-aastastele isikutele.

6.2. Isikut tõendava dokumendi mitte esitamisel on õigus Prikel Teile kaupa mitte müüa.

6.3. Eelnimetatud isikuandmeid Prike ei kogu.

7. Isikuandmete töötlemine: Prike kampaaniates, üritustel ja koolitustel osalemisel

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

7.1. Prike töötleb Teie isikuandmeid, kui osalete Prike üritustel, eesmärgiga suurendada Prike tähelepandavust reklaamides Priket ning reklaamida Prike tarnijate tooteid.

7.2. Prike töötleb Teie isikuandmeid, kui osalete Prike koolitustel, eesmärgiga suurendada Prike tähelepandavust reklaamides Priket ning tutvustada Prike tarnijate tooteid.

7.3. Prike töötleb Teie isikuandmeid, kui osalete Prike kampaaniates, Teile välja loositud/võidetud auhinna üleandmiseks.

Isikuandmete liigid, mida töödeldakse:

7.4. Prike üritusel ja koolitustel osalemisel töötleb Prike mh järgmisi Teie isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, teie kujutis, teie kõik muud isikuandmed ja tegevus, mis on nähtav foto ja videosalvestuste tegemise üritusealas: foto, video, audio.

7.5. Prike kampaaniates osalemisel töötleb Prike mh järgmisi Teie isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, aadress.

Töötlemise alus:

7.6. Prike töötleb Teie isikuandmeid koolituse korraldamise või kampaania auhinna üleandmiseks Teie nõusoleku alusel. Keeldudes koolituseks või kampaaniaks isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisest ei saa Prike korraldada Teile koolitust või võimaldada Teile kampaaniast osavõttu.

7.7. Üritustest fotode ja videosalvestiste kasutamiseks on Prikel õigustatud huvi oma kaubamärki turundada ja kajastada toimunud üritusi (või üritusi, millest Prike osa võttis). Prike lubab, et ei kahjusta selliste fotode ja videosalvestiste kasutamisega Teie mainet ja väärikust.

Isikuandmete säilitamise aeg:

7.8. Üritustel, koolitusel või kampaanias osalemisega saadud isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat pärast ürituse, koolituse või kampaania toimumist.

8. Isikuandmete töötlemine: Sotsiaalmeedia platvormi kasutamisel

8.1. Isikuandmeid, mille te annate Prikele sotsiaalmeedia kaudu, kui lävite Prike kontoga (sealhulgas teatiste, nupu „meeldib“ kasutamise ja muu sellise suhtluse teel), töötleb Prike vastava sotsiaalvõrgustiku haldajatega ühiselt isikuandmete kaasvastutavate töötlejatena.

8.2. Suhtlusvõrgustike Facebook ja  Instagram isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation).

9. Isikuandmete töötlemine: Prikega kontakteerumisel seoses päringu, kaebuse või muul põhjusel

9.1. Prikega saate ühendust võtta mitmel viisil: telefoni (+372 6224 900) või e-posti teel ([email protected] või [email protected]) või sotsiaalmeediakontode kaudu. Prike võtab kõik sõnumid isiklikult vastu, vaatab need üle ja vastab.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

9.2. Prike töötleb Teie isikuandmeid, kui esitate Prikele päringu, kaebuse või kontakteerute Prikega muul põhjusel. Prike töötleb Teie isikuandmeid selleks, et analüüsida päringu, kaebuse või muu pöördumise sisu alusel selle põhjendatust ning vajadusel lahendada Teie kaebus või vastata päringule (sh ettepanekule, märkusele, küsimusele, tagasisidele, pakkumistele jne).

Isikuandmete liigid, mida töödeldakse:

9.3. Päringule või muule pöördumisele vastamiseks või kaebusele lahendamiseks töötleb Prike mh järgmisi Teie isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, aadressi, telefoninumber, e-posti aadress, kaebuse kirjeldus ja dokumendid, mis tõendavad nõude olemasolu, päringu sisu.

Töötlemise alus:

9.4. Eelnimetatud isikuandmeid töötlemata ei ole Prikel võimalik Teie kaebust lahendada ega päringule või muule pöördumisele vastata.

9.5. Päringu, kaebuse või muu pöördumise lahendamisel ja vastamisel töödeldavate isikuandmete töötlemise aluseks on Prike õigustatud huvi.

Isikuandmete säilitamise aeg:

9.6. Kõiki Teie isikuandmeid, mis on seotud kaebuse, päringu või muu pöördumisega säilitatakse mitte kauem kui 2 (kaks) aastat kaebuse, päringu või muu pöördumise kättesaamisest. Kui kaebuse lahendamine või päringule vastamine võtab kauem aega või kui nendega seonduvalt on pooleli õiguslik vaidlus, võidakse Teie isikuandmeid säilitada kauem. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni 1 (üks) aasta peale seda kui kaebus on lahendatud või õiguslik vaidlus on lõppenud. Juhul, kui kaebus lahendatakse kompromisskokkuleppe sõlmimise teel, säilitatakse Teie isikuandmeid 3 (kolm) aastat peale vastava kokkuleppe sõlmimist.

10. Isikuandmete töötlemine: Prike kodulehe külastamisel (küpsised)

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

10.1. Prike töötleb Teie isikuandmeid, kui külastate Prike veebilehte (E-poodi). Prike kasutab E-poe funktsionaalsuste tagamiseks küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis aitavad Prikel jälgida ja parandada veebilehe funktsionaalsust ja kasutatavust, mh kogudes Teie kohta isikuandmeid.

Isikuandmete liigid, mida töödeldakse:

10.2. Prike töötleb küpsiste abiga mh järgmisi Teie isikuandmeid: Teie poolt veebilehel vaadatavad toodete ajalugu, teostatud tegevused, valitud keeleseaded, sisestatud konto autentimistunnused.

Isikuandmete säilitamise aeg:

10.3. Küpsistega kogutavaid isikuandmeid säilitatakse vastavakt küpsise säilimisajale, kas sesoonselt või püsivalt.

10.3.1. Iga sessiooniküpsis kehtib ainult veebilehitseja sessiooni ajal, pärast sessiooni see aegub. Iga lehitseja sessioon algab siis, kui avad oma veebilehitseja, ja lõpeb siis, kui selle sulged. Pärast veebisaidi külastust kõik sessiooniküpsised kustutatakse.

10.3.2. Püsiküpsised püsivad alles määratud aja jooksul (mis on igal küpsisel erinev). Püsiküpsised ei kustu veebilehitseja sulgemisel ja need salvestatakse Teie seadmesse. Need küpsised aktiveeritakse iga kord, kui külastad veebilehte, mis lõi konkreetse püsiküpsise. Püsiküpsise kustutamiseks peate muuta veebilehitseja sätteid.

Töötlemise alus:

10.4. Prike kogub Teie isikuandmeid küpsiste abil Teie nõusoleku alusel. Teil on võimalik igal ajal veebilehitseja sätete kaudu kustutada või blokeerida küpsised, kuid nimetatud tegevus võib Prike E-poe funktsionaalsust või omadusi häirida. Üldisemat teavet küpsiste kohta leiate aadressilt https://allaboutcookies.org.

11. Andmete avaldamine

11.1. Prike võib Teie isikuandmeid avaldada oma kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele ja juhtorganite liikmetele ning Prikele teenust pakkuvate ettevõtete töötajatele (sh FIE-d) ning Prikele kaupa tarnivate ettevõtete töötajatele (sh FIE-d), kui see on käesolevas andmetöötluspõhimõtetes nimetatud eesmärkide täitmiseks mõistlikult vajalik.

11.2. Teenusepakkujad, kellele Prike võib Teie isikuandmeid avaldada on nt inkassoteenust, turvateenust, audiitorteenust, IT teenust (ADM Interactive OÜ), turundusteenust (Sendsmaily OÜ) ja kauba tarnet (Jet Express OÜ, Sendpack Eesti OÜ) pakkuvad ettevõtjad.

11.3. Lisaks eelnimetatule võib Prike Teie isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele:

11.3.1. seaduses sätestatud juhtudel;

11.3.2. enda õiguste või huvide kaitsmiseks;

11.3.3. kui Prike soovib müüa või müüb Prike ettevõtte või varad või osa neist, misjuhul võib Prike avaldada Teie isikuandmeid ostjale ja tema nõustajatele.

11.4. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

11.5. Prike ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a käesolevas andmetöötluspõhimõtetes nimetatud juhtudel.

11.6. Käesolevas andmetöötluspõhimõtetes loetletud isikuandmete saajad ja nende liigid võivad muutuda. Kui soovite, et Teid teavitataks Teie isikuandmete saajate muutumisest, võtke Prikega ühendust käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil, lisades oma kirja järgneva teabe: „Soovin saada teavet oma isikuandmete saajate muutumise kohta. Eesnimi, perekonnanimi“.

12. Teie isikuandmete turvalisus

12.1. Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetega. Teie isikuandmete töötlemise käigus rakendab Prike korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

13. Teie õigused

13.1. Alljärgnevad punktid 14-17 sisaldavad teavet Teie õiguste kohta seoses Prike poolt isikuandmete töötlemisega ning juhtude kohta, mil Te neid õigusi kasutada saate. Kui soovite oma õiguste kohta lisateavet või kui soovite oma õigusi kasutada, võtke Prikega ühendust käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud e-posti aadressil.

13.2. Prike annab teavet õiguste kasutamise taotlusega seoses võetud meetmete kohta põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest. Olenevalt taotluse keerukusest ja saadud taotluste arvust võib Prike eelnimetatud tähtaega pikendada 2 (kahe) kuu võrra. Kui selline tähtaja pikendamine on vajalik, teavitab Prike teid sellest ja pikendamise põhjustest 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest.

13.3. Prike on õigus keelduda Teie alltoodud õiguste rakendamisest ainult õigusaktides, sh isikuandmete kaitse üldmääruses, sätestatud juhtudel.

14. Õigus nõusolek tagasi võtta

14.1. Juhul, kui Prike töötleb Teie isikuandmeid nõusoleku alusel siis võite selle igal ajal tagasi võtta esitades vastavasisulise palve käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil.

15. Õigus tutvuda oma isikuandmetega

15.1. Prike soovib, et Te mõistaksite täielikult, kuidas Prike Teie isikuandmeid töötleb, ning et Te ei peaks selle tõttu mingeid ebamugavusi kogema. Võite igal ajal Prikega ühendust võtta käesoleva andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil ja küsida, kas Prike töötleb Teie isikuandmeid ja kuidas.

15.2. Kui Prike töötleb Teie isikuandmeid, on Teil õigus nendega tutvuda. Kui soovite seda teha, saatke Prikele kirjalik taotlus käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil ja tuvastage oma isik.

15.3. Eelnimetatud päringute või taotluse esitamisel palume järgida õigluse ja mõistlikkuse põhimõtteid.

16. Õigus nõuda lisateavet

16.1. Loodame, et mõistate, et isikuandmete töötlemise viisidest on väga raske ammendavat ülevaadet anda. Prike püüab anda võimalikult selget ja põhjalikku teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta ning kohustub andmetöötluspõhimõtteid ajakohastama, kui Prike isikuandmete töötlemise kord muutub. Sellegipoolest, kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete kasutamise kohta, vastab Prike Teile hea meelega või annab Teile nii palju lisateavet, kui Prike saab avaldada.

17. Täiendavad õigused

17.1. Alljärgnevalt leiate teavet täiendavate õiguste kohta, mida saate kasutada järgneva korra kohaselt edastades teavitus õiguse kasutamise soovist käesolevas andmetöötluspõhimõtetes toodud aadressil.

17.1.1. Teil on õigus nõuda, et Prike parandaks Prike valduses olevates Teie isikuandmetes esinevad vead. Sellisel juhul võib Prike paluda Teil kinnitada parandatud teabe õigsust.

17.1.2. Teil on õigus nõuda, et Prike kustutaks Teie isikuandmed:

17.1.2.1. kui Teie isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Prike neid töötles;

17.1.2.2. kui võtate oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning Prikel puudub muu õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks;

17.1.2.3. kui esitate vastuväite isikuandmete töötlemisele, mida Prike on teostatud õigustatud huvi alusel, ja Prikel pole töötlemiseks õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või Prike õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgi;

17.1.2.4. kui esitate vastuväite isikuandmete töötlemisele, mida Prike on teostanud Teie poolt saadud nõusoleku alusel;

17.1.2.5. kui Prike on Teie isikuandmeid töödelnud ebaseaduslikult;kui Prike on Teie isikuandmeid töödelnud ebaseaduslikult;

17.1.2.6. kui Teie isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Prike suhtes kohaldatava Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

17.1.3. Teil on õigus nõuda, et Prike piiraks Teie isikuandmete töötlemist, või esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise suhtes:

17.1.3.1. perioodil, mis on vajalik andmete õigsusega seotud taotluste esitamisel Teie isikuandmete õigsuse kontrollimiseks;

17.1.3.2. Teie isikuandmete ebaseadusliku kogumise, säilitamise või kasutamise korral, kui otsustate andmete kustutamist mitte taotleda;

17.1.3.3. kui Prike ei vaja enam Teie isikuandmeid, kuid Teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

17.1.3.4. perioodil, mis on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas Prikel on Teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks ülekaalukas õiguslik alus, kui kasutate oma õigust esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes.

17.1.4. Teil on õigus nõuda Prikelt Teie nõusoleku alusel või lepingu täitmise eesmärgil kogutud andmete ülekandmist teisele andmetöötlejale, juhul kui Prike on andmeid töödelnud automaatselt. Selle õiguse kasutamise korral edastab Prike Teile koopia teilt saadud andmetest.

17.1.5. Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise suhtes juhtudel, kui Prike töötleb isikuandmeid oma õigustatud huvide kaitsmiseks, kuid Prikel puudub ülekaalukas õiguslik alus Teie isikuandmete kasutamise jätkamiseks.

18. Kaebused

18.1. Kui arvate, et Teie kui andmesubjekti õigusi on rikutud, võtke Prikega viivitamatult ühendust vastavalt punktis 9 toodud korrale. Prike lubab, et kaebuse saamisel vastatakse Teile mõistliku aja jooksul ja teavitatakse Teid kaebuse menetlemise käigust ning seejärel ka selle tulemusest.

18.2. Kui kaebuse menetlemise tulemus pole Teie jaoks rahuldav, võite pöörduda järelevalveasutuse poole, kelleks on Eesti Vabariigi Andmekaitseinspektsioon (https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/inspektsioonist).

19. Vastutus

19.1. Teie vastutate Prikele edastatud andmete täpsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Teie esitatud andmete muutumisel peate Priket sellest viivitamatult e-posti teel teatama. Prike ei vastuta ühelgi juhul kahju eest, mis on Teile tekkinud Prikele ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete esitamise või esitatud isikuandmete muutumisest teatamata jätmise tõttu.

20. Andmetöötluspõhimõtete muutmine

20.1. Prikel on õigus käesolevaid andmetöötluspõhimõtteid igal ajal ajakohastada või muuta. Ajakohastatud või muudetud andmetöötluspõhimõtted hakkavad kehtima hetkel, mil need avaldatakse Prike veebilehel. Seetõttu soovitame seda aeg-ajalt külastada ja veenduda, et Prike andmetöötluspõhimõtete kehtiv versioon oleks Teile vastuvõetav.

20.2. Pärast andmetöötluspõhimõtete uuendamist, teavitab Prike Teid muudatustest, mida Prike peab oluliseks, avaldades need oma veebilehel. Kui logite Prike E-poodi sisse pärast sellise teatise avaldamist, nõustute uuendatud versioonis esitatud uute tingimustega. Allpool märgitud uuendamiskuupäev näitab Prike andmetöötluspõhimõtete viimase uuenduse kuupäeva.

    Uuendatud 09.10.2023